Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom pracovných plošiny bez obsluhy
spoločnosti DCA TECH, s.r.o.

1. Spoločnosť DCA TECH, s.r.o., ďalej len „Prenajímateľ“, prenajíma stroj(e) špecifikovaný v jednotlivých objednávkach za nižšie uvedených podmienok. Odporujúce ustanovenia všeobecných obchodných podmienok nájomcu sa nestanú obsahovou súčasťou nájomnej zmluvy, ani vtedy, keby boli doručené prenajímateľovi pred začiatkom obchodného vzťahu. Obchodné podmienky prenajímateľa platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, a to aj v prípade, keď nebudú pri opätovnom nájme osobitne dohodnuté. Zástupcovia alebo zamestnanci vyslaní nájomcom za účelom vyzdvihnutia alebo prevzatia strojov sa považujú za osoby oprávnené k tomu, aby za nájomcu záväzne a právoplatne dohodli nájomné podmienky, podpisovali za neho objednávku, prevzatie strojov, a najmä, aby uzatvorili poistenie pre prípad poškodenia strojov. Podpísaním potvrdenia objednávky berie nájomca na vedomie bez výhrad aj všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa pre pracovné plošiny.

 

2. Každému nájomcovi budú pred začiatkom nájmu odovzdané dokumenty k stroju, návod na obsluhu ako aj informácie o údržbe. Nájomca príp. ním poverená osoba je povinný sa oboznámiť pred uvedením strojov do prevádzky s obsahom týchto dokumentov a dodržiavať všetky technické pokyny. Ak túto povinnosť nájomca poruší, zodpovedá za všetky škody, ako aj za tie, ktoré vzniknú bez jeho zavinenia. Osoba menovite uvedená v objednávke, ktorá je oprávnená používať plošinu bez obsluhy prehlasuje, že dovŕšila 18. rok života a disponuje požadovaným oprávnením podľa vyhl.
ÚBP SR č. 74/1996 Z.Z. § 17 , pričom pre iné osoby, ktoré nie sú v objednávke uvedené, platí zákaz obsluhovať plošinu.

 

3. Nájomca, resp. jeho poverený zamestnanec, bude pred začiatkom nájmu zaškolený na príslušnom stroji. Nájomca je povinný prípadné škody na stroji alebo škody spôsobené strojom okamžite písomne nahlásiť prenajímateľovi. Nájomca v plnom rozsahu uhrádza náklady spojené s odstraňovaním škôd na strojoch, ktoré vzniknú prenajímateľovi, ako aj za cestovné náklady a náklady na opravy, ktoré súvisia s chybnou obsluhou počas celej doby nájmu. Nájomca je povinný bezodkladne písomne ohlásiť prenajímateľovi škodovú udalosť na strojoch a zariadeniach ako aj škodu, ktorá vznikne v súvislosti s ich prevádzkou.

 

4. Nájomca je počas doby trvania nájmu držiteľom stroja v zmysle príslušných zákonných ustanovení, a je preto zodpovedný za stav na mieste použitia a za podmienky, pri ktorých je stroj možné použiť. Za škody, ktoré budú počas doby nájmu spôsobené tretími osobami, zodpovedá prenajímateľovi výhradne nájomca v plnom rozsahu, pričom voči tretím osobám zodpovedá aj za zavinenie svojich zamestnancov príp. tretích osôb, ako keby ich zavinil sám. Odovzdanie stroja tretím osobám (a to aj dočasné odovzdanie) podlieha predchádzajúcemu písomne udelenému súhlasu prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený dať stroj do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca podpisom objednávky berie na vedomie a súhlasí s tým, že Všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa vylučujú pre všetky prípady zodpovednosti nájomcu za škodu na strojoch účinnosť ustanovenia § 374 Obchodného
zákonníka.

 

5. Nájomné je splatné za dobu od opustenia prevádzkového dvora prenajímateľa až do návratu plošiny do priestorov prenajímateľa. Deň doručenia a vyzdvihnutia stroja sa považuje za plný nájomný deň a to aj v prípade, že stroj bude doručený v priebehu dňa. Ak neoznámi nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné platí v rozsahu vyfakturovanom prenajímateľom.

 

6. Ak bude doba nájmu skrátená alebo predĺžená, musí byť prenajímateľ o tom informovaný najmenej 2 dni vopred a to písomnou formou. Pri neurčitej dobe nájmu bude táto ukončená 2 dni po odhlásení stroja zo strany nájomcu. Odhlásenie stroja sa vykoná písomnou formou.

 

7. Nároky nájomcu na zadržanie a zníženie nájomného sú podľa týchto obchodných podmienok vylúčené. Nájomca sa okrem toho vzdáva práva na započítanie vlastných nárokov voči pohľadávkam prenajímateľa, iba ak by to prenajímateľ písomne uznal alebo ak by to bolo určené rozhodnutím súdu.

 

8. Ak bude stroj pred jeho odovzdaním prenajímateľovi poškodený zavinením nájomcu alebo spoluzavinením tretích osôb, nájomca v tomto prípade zodpovedá za náhradu škody v plnej výške (aj v prípade neprítomnosti nájomcu, alebo jeho zamestnancov), v prípade potreby mu však budú po úhrade škody odstúpené všetky nároky za účelom uplatnenia škody u
tretích osôb.

 

9. Pri chybných podmienkach uvedených v objednávkach pracovných strojov, napr. nesprávne odhadnutej pracovnej výške, atď., uhradí nájomca príslušné náklady spojené s prenájmom, a zároveň zodpovedá za škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne prenajímateľovi na strojoch.

 

10. Prenajímateľ poskytuje stroje v dohodnutých termínoch. Ak však termíny nie sú výslovne (písomne) označené ako fixné termíny v objednávke, považujú sa za nezáväzné, a preto sú vylúčené nároky nájomcu voči prenajímateľovi z dôvodu oneskoreného dodania predmetu nájmu.

 

11. Zodpovednosť prenajímateľa za škodu (ako aj za prestoje personálu nájomcu), ktorá je spôsobená priamo alebo nepriamo v dôsledku zlyhania alebo výpadku stroja je vylúčené. V takom prípade môže prenajímateľ poskytnúť primeranú zľavu z nájomného.

 

12. Každý stroj má svoje špecifické využitie podľa jeho technických parametrov a nájomca je povinný ho využiť len na také technické úkony, ako sú určené v jeho technickej dokumentácii. V prípade, ak dôjde neodborným používaním ku škode na strojoch, uhradí nájomca náklady na opätovné uvedenie stroja do prevádzky na základe vystavenej faktúry za odstránenie škôd zo strany prenajímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa vystavenia tejto faktúry.

 

13. Pri hrubých prácach musí byť stroj dostatočne zakrytý a chránený. To platí predovšetkým pri maliarskych, zváračských, omietacích a čistiacich prácach, ako aj pri práci s lúhmi a kyselinami. Pri znečistení stroja uhrádza nájomca náklady na jeho očistenie, príp. lakovanie a je povinný vrátiť prenajatý stroj v takom stave, ako ho dostal na začiatku nájmu. Podľa týchto obchodných podmienok sú pieskovacie práce pri strojoch ako aj umiestňovanie stroja v priestoroch s hroziacim nebezpečenstvom padajúcich vecí, najmä v oblasti žeriavov zakázané, a striekacie práce sú povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

 

14. Nájomca je povinný denne kontrolovať stav nafty, motorového oleja a hydraulického oleja ako aj stav vody v batériách a v prípade potreby ich na vlastné náklady doplniť. Nájomca zodpovedá za škody na strojoch, ktoré vzniknú z nedostatku týchto prevádzkových materiálov.

 

15. Nájomca je povinný vykonať také opatrenia, aby stroje zabezpečil pred nepovoleným užívaním, napr. vybratím riadiaceho pultu, uzatvorením a vybratím kľúča. V každom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prenajímateľovi v súvislosti s krádežou, stratou, poškodením alebo zničením stroja (aj častí stroja) a výpadkom nájmu. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za použitie stroja treťou osobou (aj v prípade použitia stroja bez jeho vedomia).

 

16. Nájomca je povinný používať a prepravovať stroje s maximálnou odbornosťou a starostlivosťou, a taktiež zamedziť všetkým prípadom, ktoré by viedli k ich opotrebeniu alebo poškodeniu presahujúcemu bežné opotrebenie pri riadnom a starostlivom používaní.

 

17. Časové posuny pri využívaní strojov, ktoré vyplývajú z poveternostných podmienok, sú vtedy bezplatné, ak nájomca pri zadávaní objednávky upozornil na závislosť od počasia a ak bude posun termínu včas oznámený a to najneskôr 3 dni pred dodaním. Ak sa stroj už nachádza na stavbe alebo je na ceste na stavbu, bude vyúčtovaná príslušná základná cena.

 

18. Po uplynutí doby nájmu musí nájomca stroje prenajímateľovi odovzdať príp. pripraviť na vyzdvihnutie na miestepoužívania vo vyčistenom a prevádzkyschopnom stave (s nabitou batériou, náplň nádrže musí zodpovedať stavu pri prevzatí). Ak tak nájomca neurobí, budú mu vyúčtované všetky prevádzkové materiály spojené s očistením a uvedením stroja do prevádzkyschopného stavu a v prípade prázdnych batérií stroja bude mu vyúčtovaný deň navyše užívania stroja.

 

19. Pri odovzdaní a vyzdvihnutí stroja je nájomca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby bolo možné bezproblémové vyloženie, príp. odstavenie stroja (voľný vjazd atď.), v opačnom prípade bude stroj odovzdaný na ulici alebo pred stavbou, pričom dodatočne vynaložený čas bude pripočítaný k dohodnutým prepravným nákladom. Nájomca, resp. jeho poverený zamestnanec je ďalej povinný zdržiavať sa v dohodnutom čase odovzdania stroja na stavbe, v opačnom prípade mu bude vyúčtovaná doba čakania podľa cenníka prenajímateľa.

 

20. Ak nie je vo vyššie uvedených ustanoveniach upravený rozsah ručenia prenajímateľa a záruky, platí nasledovné: Každý nárok na náhradu škody, najmä na náhradu budúcich škôd, je výslovne vylúčený. Prenajímateľ zodpovedá za škodu len za predpokladu, že mu nájomca preukáže úmyselné alebo hrubo nedbanlivé konanie.

 

21. V prípade, ak nájomca neuzatvorí poistenie pre prípad poškodenia, krádeže, straty alebo zničenia stroja, zodpovedá nájomca za všetky škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi v súvislosti s poškodením, krádežou, stratou alebo zničením stroja. V prípade, ak nájomca uzatvorí poistenie strojov pre prípad poškodenia, krádeže, straty alebo zničenia, zodpovedá za škodu najmä v rozsahu spoluúčasti, v ktorom nebude uhradená prenajímateľom vyčíslená škoda poistným plnením, pokiaľ obchodné podmienky neustanovujú inak. Nájomca ďalej zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré na stroji spôsobil on alebo jeho zamestnanci, alebo tretie osoby ako aj za škody vyplývajúce z výpadku nájmu počas opravy stroja.

 

22. Ceny nájmu vyplývajú z platných cenníkov, ak nebola vyhotovená iná písomná ponuka a sú potvrdené v jednotlivých objednávkach.

 

23. Základ tvorby cien spočíva v 12-hodinovom dni a 5-dňovom týždni (denne od 7.00 do 19.00 hod.). Dvoj- alebo trojzmenná prevádzka nie je bez predchádzajúcej dohody povolená. V opačnom prípade bude vyúčtovaný dvojnásobok resp. trojnásobok nájomného. Pri prekročení dohodnutej doby nájmu resp. dní počas ktorých bol stroj v prevádzke (vrátane nedele a sviatkov) budú tieto hodiny a dni započítané k úhrade na základe prevádzkových hodín. Prenajímateľ je oprávnený nadčasové hodiny resp. dni započítať aj po vystavení konečnej faktúry. Prestoje zapríčinené zlými poveternostnými podmienkami je možné uznať len s predošlým písomným súhlasom prenajímateľa.

 

24. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s nájomcom v prípade, ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností zo strany nájomcu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Za podstatné porušenie povinností zo strany nájomcu sa považuje viac ako štrnásťdňové omeškanie s úhradou splatných faktúr a akékoľvek zistenie prenajímateľa o porušení technických noriem pri prevádzkovaní strojov alebo zistenie skutočností, ktoré majú za následok hroziace nebezpečenstvo škody na strojoch. Prenajímateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak na nájomcu
bude vyhlásený konkurz alebo exekúcia.

 

25. Prenajímateľ je oprávnený požadovať pred začiatkom nájmu úhradu primeranej zálohy v hotovosti pri odbere stroja príp. úhradu zálohových platieb počas doby nájmu a to na základe dohody s nájomcom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Fakturovaná suma je splatná bez akejkoľvek zrážky. V prípade omeškania z úhradou vystavenej faktúry je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou niektorej z vystavených faktúr, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a pristúpiť k okamžitému odobratiu strojov. Nájomca je v takom prípade povinný prenajímateľovi poskytnúť súčinnosť pri odobratí strojov. Ak  nájomca neposkytne súčinnosť prenajímateľovi pri okamžitom odobratí strojov, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000, – € za každý odoberaný stroj. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre účely odobratia strojov sa súčinnosťou nájomcu rozumie na žiadosť prenajímateľa bezodkladne poskytnúť pravdivú a presnú informáciu o mieste umiestnenia strojov a zabezpečenia osoby oprávnenej konať za nájomcu pri odovzdaní strojov. V prípade dohody s nájomcom sa prenajímateľ môže jednostranným úkonom vzdať časti alebo celého nároku úrokov z omeškania.

 

26. V prípade, ak nájomca po písomne potvrdenej objednávke túto objednávku alebo jej časť stornuje, je povinný zaplatiť prenajímateľovi sumu vo výške 10% z celkovej ceny objednávky na základe vystavenej faktúry. Uhradením tejto sumy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nákladov spojených s realizáciou predmetnej objednávky.

 

27. Miestom plnenia pre obe strany je Dubnica nad Váhom. V prípade sporu sa zmluvné strany riadia pri určení všeobecnej vecnej a miestnej príslušnosti súdov v zmysle platných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Všetky dodatky, zmeny a doplnenia musia byť urobené písomnou formou. Zmeny a doplnenia a dodatky k zmluve najmä dohodnutej povinnej písomnej formy, ako aj prehlásenia voči prenajímateľovi musia byť vyhotovené v písomnej forme. Ak by niektoré ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v dôsledku zmeny všeobecnej právnej úpravy mali
právne vady, ktoré by spôsobili ich neplatnosť, neúčinnosť alebo rozpornosť, nemôže to spôsobiť neplatnosť ostávajúcej časti všeobecných obchodných podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia takými príslušnými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu pôvodnej úpravy. Jednotlivé objednávky na samostatné stroje budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, budú sa k nej prikladať a budú sa riadiť jej ustanoveniami ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

DCA TECH, s.r.o., K Váhu 782/21, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.. +421 918 181 868, E-mail.: montazneplosiny@gmail.com
IČO: 48 318 868, DIČ: 2120 132 707, IČ DPH: SK2120 132 707
Zapísané v OR Okresného súdu TN, odd.: s.r.o., vložka č. 32084/R